De privacy van de bezoekers van deze website is erg belangrijk voor ons en wij doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid legt uit wat wij met je persoonlijke informatie doen. Door, wanneer je deze website voor het eerst bezoekt, in te stemmen met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid, sta je ons toe om bij elk bezoek aan deze website cookies te gebruiken.

De volgende persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 • informatie over je computer met inbegrip van je IP-adres, geografische locatie, browser-type en -versie en besturingssysteem;
 • informatie over je bezoek aan en gebruik van deze website, met inbegrip van de verwijzingsbron, de duur van je bezoek, de bekeken pagina’s en de navigatiepaden op de website;
 • informatie, zoals je e-mailadres, die je invoert wanneer je je registreert op deze website;
 • informatie die je invoert wanneer je een profiel aanmaakt op deze website – bijvoorbeeld je naam, profielfoto’s, geslacht, verjaardag, relatiestatus, interesses en hobby’s, educatieve gegevens en werkgelegenheidsgegevens;
 • informatie, zoals je naam en e-mailadres, die je invoert om je te abonneren op e-mails en/of nieuwsbrieven;
 • informatie die je invoert tijdens het gebruik van de diensten op deze website;
 • informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van deze website, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden je deze website gebruikt;
 • informatie met betrekking tot alles wat je koopt, diensten die je gebruikt of transacties die je doet via deze website, waaronder je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens;
 • informatie die je op deze website plaatst met de bedoeling deze op het internet te publiceren, waaronder je gebruikersnaam, profielfoto’s en de inhoud van je berichten;
 • informatie in alle mededelingen die je ons per e-mail of via deze website stuurt, met inbegrip van de communicatie-inhoud en metagegevens;
 • alle andere persoonlijke informatie die je ons stuurt.

Voordat je de persoonlijke informatie van een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet je toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid.

Persoonlijke informatie die via deze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante pagina’s van de website worden gespecificeerd. Wij kunnen je persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • het beheer van deze website en ons bedrijf;
 • het personaliseren van deze website voor jou;
 • het beschikbaar stellen van diensten op deze website;
 • het verzenden van goederen die via deze website zijn gekocht;
 • het leveren van diensten die via deze website zijn aangeschaft;
 • het versturen van afschriften, facturen en betalingsherinneringen aan jou, en het innen van je betalingen;
 • het verzenden van non-marketing commerciële communicatie;
 • het verzenden van e-mailberichten waar je specifiek om hebt gevraagd;
 • het sturen van een e-mail nieuwsbrief, indien je dit hebt verzocht (je kunt ons op elk moment laten weten als je de nieuwsbrief niet langer nodig hebt);
 • het verzenden van marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat deze interessant voor jou kunnen zijn, per post of, indien je hier specifiek mee hebt ingestemd, per e-mail of soortgelijke technologie (je kunt ons te allen tijde op de hoogte stellen als je geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen);
 • het verstrekken van statistische informatie over gebruikers aan derden (maar die derden zullen niet in staat zijn om individuele gebruikers te identificeren aan de hand van die informatie);
 • het behandelen van vragen en klachten die door of over jou zijn ingediend met betrekking tot deze website;
 • het beveiligen van deze website en het voorkomen van fraude;
 • het controleren van de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van deze website (met inbegrip van het controleren van privé-berichten die via deze website worden verzonden);
 • en andere toepassingen.

Als je persoonlijke informatie indient voor publicatie op deze website, zullen wij deze informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de licentie die je ons verleent.

Je privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van je gegevens op deze website te beperken en kunnen worden aangepast door middel van privacy-controles op de website.

Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming zullen wij je persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken voor direct marketing door hen of andere derden.

Wij kunnen je persoonlijke informatie bekendmaken aan onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze polis zijn uiteengezet.

Wij kunnen je persoonlijke informatie vrijgeven aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet.

Wij kunnen je persoonlijke informatie openbaar maken:

 • voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • in verband met lopende of toekomstige juridische procedures;
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);
 • aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die wij verkopen (of overwegen te verkopen); en
 • aan elke persoon waarvan wij redelijkerwijs geloven dat hij of zij bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit een aanvraag kan indienen voor openbaarmaking van die persoonlijke informatie, indien, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijze de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou kunnen gelasten.

Behalve zoals bepaald in dit beleid, zullen wij je persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken.

Informatie die wij verzamelen kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen tussen de landen waarin wij actief zijn zodat we de informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

Informatie die wij verzamelen kan worden overgedragen naar de volgende landen die geen wetten inzake gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig zijn aan de wetten die van kracht zijn in de Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Japan, China en India.

Persoonlijke informatie die je op deze website publiceert of voor publicatie op deze website indient, kan via het internet overal ter wereld beschikbaar zijn. Wij kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.

Je gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van persoonlijke informatie, zoals beschreven in deze sectie.

In dit deel wordt ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.

Persoonlijke informatie die wij voor enig doel of doeleinden verwerken zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

Niettegenstaande de andere bepalingen van deze sectie, bewaren wij documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonlijke informatie bevatten:

 • voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • indien wij van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor een lopende of toekomstige juridische procedure; en
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van het kredietrisico).

Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om het verlies, het misbruik of de wijziging van je persoonlijke informatie te voorkomen.

Wij zullen alle persoonlijke informatie die je verstrekt opslaan op onze beveiligde (met een wachtwoord en firewall beveiligde) servers.

Alle elektronische financiële transacties die via deze website worden aangegaan, worden beschermd door encryptie-technologie.

Je erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet garanderen.

Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat je gebruikt om toegang te krijgen tot deze website; wij zullen je niet om je wachtwoord vragen (behalve wanneer je inlogt op deze website).

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen door een nieuwe versie op deze website te publiceren. Je dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. Wij kunnen je op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid via e-mail of via privé-berichten op deze website.

Je kunt ons opdracht geven om alle persoonlijke informatie die wij over je hebben aan je te geven; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • de betaling van een vergoeding; en
 • het leveren van het juiste bewijs van je identiteit (we zullen meestal een fotokopie van je paspoort accepteren, gecertificeerd door een notaris, evenals een origineel exemplaar van een elektriciteitsrekening met je huidige adres).

Het is mogelijk dat wij persoonlijke informatie die je opvraagt achterhouden, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Je kunt ons te allen tijde opdracht geven om je persoonlijke informatie niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

In de praktijk ga je meestal vooraf uitdrukkelijk akkoord met ons gebruik van je persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, of wij bieden je de mogelijkheid om je persoonlijke informatie niet te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Deze website bevat hyperlinks naar en gegevens van websites van derden. Wij hebben hier geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij van je hebben, moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identificator (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt dan teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server aanvraagt. Cookies kunnen ‘permanente’ cookies of ‘sessie-cookies’ zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker voor de vervaldatum wordt verwijderd; een sessie-cookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over jou opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies. Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies op deze website.

De namen van de cookies die wij op deze website gebruiken, en de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, worden hieronder beschreven:

Wij gebruiken Google Analytics en Adwords op deze website om: een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt / gebruikers te volgen die op de website navigeren / het gebruik van een winkelwagentje op de website mogelijk te maken / de bruikbaarheid van de website te verbeteren / het gebruik van de website te analyseren / het gebruik van de website te beheren / de website te beheren / fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te verbeteren / de website voor elke gebruiker te personaliseren / advertenties gerichter te maken die voor bepaalde gebruikers van bijzonder belang zijn / het doel (de doeleinden) te beschrijven;

De meeste browsers staan je toe om cookies te weigeren – bijvoorbeeld:

 • in Internet Explorer (versie 10) kun je cookies blokkeren met behulp van de beschikbare instellingen voor cookie-verwerking door te klikken op ‘Tools’, ‘Internet-opties’, ‘Privacy’ en vervolgens op ‘Advanced’;
 • in Firefox (versie 24) kun je alle cookies blokkeren door te klikken op ‘Tools’, ‘Opties’, ‘Privacy’, ‘Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis’ te selecteren in het keuzemenu en het vinkje ‘Accepteer cookies van sites’ uit te schakelen; en
 • in Chrome (versie 29) kun je alle cookies blokkeren door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Instellingen inhoud’ en vervolgens ‘Sites blokkeren van het bewaren van gegevens’ onder het kopje ‘Cookies’ te selecteren.

Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites. Als je cookies blokkeert, kun je niet alle functies van deze website gebruiken.

Je kunt reeds op je computer opgeslagen cookies verwijderen – bijvoorbeeld:

 • in Internet Explorer (versie 10) moet je de cookie-bestanden handmatig verwijderen (instructies hiervoor vind je op http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 • in Firefox (versie 24) kun je cookies verwijderen door op ‘Tools’, ‘Opties’ en ‘Privacy’ te klikken, vervolgens ‘Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken’ te selecteren, op ‘Cookies tonen’ te klikken en vervolgens op ‘Alle cookies verwijderen’ te klikken; en
 • in Chrome (versie 29) kun je alle cookies verwijderen door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Browser-gegevens wissen’ en vervolgens ‘Cookies en andere site- en plugin-gegevens verwijderen’ te selecteren voordat je op ‘Browser-gegevens wissen’ klikt.

Het verwijderen van cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites.